BÊN KIA TỰ NHIÊN VÀ VĂN HÓA (BC)

BÊN KIA TỰ NHIÊN VÀ VĂN HÓA (BC)

Dịch giả:
Phạm Văn Quang, Võ Thị Ánh Ngọc
Số trang:
676 trang

BÊN KIA TỰ NHIÊN VÀ VĂN HÓA (BC)

Dịch giả: Phạm Văn Quang, Võ Thị Ánh Ngọc
Số trang: 676 trang
Chủ nghĩa xã hội khoa học là một môn khoa học về lý luận chính trị, một trong ba bộ phận hợp thành chủ nghĩa Mác – Lênin. Trong quá trình tổ chức dạy học các môn Lý luận chính trị nói chung, môn Chủ nghĩa xã hội khoa học nói riêng, việc tổ chức cho người học ôn tập, củng cố kiến thức cũng như chuẩn bị tốt cho hoạt động kiểm tra, đánh giá đóng vai trò quan trọng. Với mục đích hướng tới sự tiến bộ của người học, đáp ứng các yêu cầu đổi mới kiểm tra, đánh giá hiện nay, đồng thời xây dựng hệ thống dữ liệu phục vụ hoạt động dạy học trên giảng đường và hệ thống dạy học trực tuyến, các tác giả đã biên soạn cuốn sách Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm hướng dẫn ôn tập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học (Theo Chương trình Lý luận chính trị năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dùng cho bậc đại học chuyên và không chuyên về lý luận chính trị).