Các Học Thuyết Tâm Lý Nhân Cách

Các Học Thuyết Tâm Lý Nhân Cách

Dịch giả:
Số trang:
574 trang
Quy cách:
24 x 16 cm

Các Học Thuyết Tâm Lý Nhân Cách

Dịch giả:
Số trang: 574 trang
Quy cách: 24 x 16 cm

Tâm lý học ở nước ta hãy còn là một khoa học trẻ, trước năm 1945 chỉ là một môn học trong trường phổ thông trung học, về sau có dạy ở một sổ trường đại học, rồi từ những năm 60 thế kỷ trước có cơ quan nghiên cứu, có khoa chuyên đào tạo cán bộ tâm lý học, có tạp chí Tâm lý học, có Hội các khoa học Tâm lý - Giáo dục - thành viên của Hội Khoa học Tâm lý Thế giới. Trong các chuyên ngành Tâm lý học có ở ta, tâm lý học nhân cách là chuyên ngành non trẻ nhất. Mà chẳng phải chỉ ở ta mới như vậy, như chính trong nội dung cuốn sách này cũng cho ta thấy, đó cũng là tình trạng chung của tâm lý học thế giới.