Chúng Vận Hành Như Thế Nào-Cuộc Sống Kết Nối

Chúng Vận Hành Như Thế Nào-Cuộc Sống Kết Nối

Dịch giả:
Quốc Tuấn; Huy Đoàn
Số trang:
96 trang
Quy cách:
24 x 27 cm

Chúng Vận Hành Như Thế Nào-Cuộc Sống Kết Nối

Dịch giả: Quốc Tuấn; Huy Đoàn
Số trang: 96 trang
Quy cách: 24 x 27 cm

Đám mây điện toán, đó là gì?

Một pixel là sao?

Một công cụ tìm kiếm hoạt động như thế nào?

Người ta tạo một trò chơi video ra sao?

Bluetooth dùng để làm gì?

In 3D, đó là gì vậy?