Hán tự học tân luận

Hán tự học tân luận

Dịch giả:
Bùi Anh Chương; Dương Văn Hà; Nguyễn Đình Hưng
Số trang:
500 trang
Quy cách:
16 x 24 cm

Hán tự học tân luận

Dịch giả: Bùi Anh Chương; Dương Văn Hà; Nguyễn Đình Hưng
Số trang: 500 trang
Quy cách: 16 x 24 cm
Nội dung cuốn sách rất toàn diện, bao gồm 10 chương lần lượt trình bày về các vấn đề: thuộc tính của chữ Hán; khởi nguyên của chữ Hán; nguồn tài liệu nghiên cứu chữ Hán (bao gồm cổ văn tự và kim văn tự); chỉnh lý chữ Hán; hình thể chữ Hán; cấu trúc chữ Hán; công dụng của chữ Hán; các mối quan hệ của chữ Hán; văn hoá chữ Hán. Cách cấu trúc này cho thấy cuốn sách đã bao quát hầu như toàn bộ các vấn đề then chốt nhất trong lĩnh vực Hán tự học, dưới một cách trình bày hệ thống, lớp lang, logic và cập nhật. Điểm nhấn của cuốn sách là về mặt lý luận, đặt trọng tâm vào phân tích ba bình diện Hình thể, Cấu trúc và Công dụng (tức chức năng) của chữ Hán, xây dựng hệ thống mới cho Hán tự học với “một thể ba mặt” gồm Hình thể học, Cấu trúc học và Công dụng học. Chính vì lý do này nên bản dịch tiếng Hàn Quốc xuất bản đầu năm 2018 đã đổi nhan để cuốn sách thành Hán tự học ba bình diện.