Lược Sử Văn Học Việt Nam

Lược Sử Văn Học Việt Nam

Dịch giả:
Số trang:
340 trang
Quy cách:

Lược Sử Văn Học Việt Nam

Dịch giả:
Số trang: 340 trang
Quy cách:

Lược sử văn học Việt Nam là công trình tổng quát văn học Việt Nam từ truyền thống đến hiện đại theo tinh thần lược sử. Các tác giả đã cố gắng làm rõ những vấn đề quan trọng nhất của từng bộ phận, từng giai đoạn văn học với các khuynh hướng và một số tác giả tiêu biểu trong sự ảnh hưởng của các điều kiện lịch sử, văn hoá, xã hội, hướng đến phục vụ nhiều đối tượng độc giả trong nghiên cứu, lí luận, phê bình văn học ở mức độ khái quát, cung cấp những tri thức cơ bản xuyên suốt tiến trình văn học Việt Nam với tư cách là một nền văn học tự chủ, độc lập.