Mỹ học kiến trúc

Mỹ học kiến trúc

Dịch giả:
Số trang:
295 trang
Quy cách:
15 x 21 cm

Mỹ học kiến trúc

Dịch giả:
Số trang: 295 trang
Quy cách: 15 x 21 cm

Giới thiệu tổng quan về sự xuất hiện của mỹ học kiến trúc; ý nghĩa, đặc tính, sự phát triển, nguyên tắc, hình thái, cơ chế của mỹ học kiến trúc và kiến trúc là nghệ thuật của đẹp.