SANG TÂY MƯỜI THÁNG Ở PHÁP

SANG TÂY MƯỜI THÁNG Ở PHÁP

Dịch giả:
Số trang:
188 trang
Quy cách:

SANG TÂY MƯỜI THÁNG Ở PHÁP

Dịch giả:
Số trang: 188 trang
Quy cách:
Trải mười tháng ở Pháp, tác giả có nhiều dịp tham dự các hoạt động chính trị-xã hội và bước đầu nhận ra những điều khác lạ, bao gồm cả sự hợp lý và nghịch lý của xã hội dân chủ tư sản Pháp. Ngay các tên đề mục như Để chưn vào đất tổ tự do và cách mạng, Dự một cuộc mết tinh của học sanh An Nam, Tình cảnh học sanh ta ở Pháp theo con mắt tôi thấy, Tình hình người Việt Nam ở bên Pháp, Hội cự những nhà ở tồi tệ (Ligue Nationale contre le taudis), Hội cự rượu (Ligue Nationalle contre l'Alcolisme), Đồng bào ông Tôn Dật Tiên ở Paris cũng cho thấy rõ mối quan tâm của cô Phạm Vân Anh. Điều khá kỳ lạ (!) là lưỡi kéo kiểm duyệt hà khắc (!) của chính quyền thực dân Pháp tại An Nam lại tương đối rộng rãi khi để cho cô Phạm Vân Anh đặt câu hỏi tố cáo hoạt động thu lợi nhuận vô nhân đạo từ việc bán rượu và thuốc phiện: "Lạ sao bên ta có thuốc phiện gọi là công-yên, dân có quyền hút tự do thong thả, sổ công-nho mỗi năm, khoản thâu vô có 7, 8 trăm triệu đồng, nhờ có một nó đã được 230 triệu; thế mà ở bên Pháp bán thuốc phiện thì cho là đồ quốc cấm, ai hút thuốc phiện thì ba tháng tù? Lại sao bên Pháp có hội phản đối rượu lập ra, nhà nước cũng tán thành cho; thế mà bên ta thì ông Fontaine được độc quyền nấu rượu công-xi, không ai dám nói; nói động đến ông Fontaine hay là cổ động tẩy chay rượu công-xi thì người ta cho là làm pô-li-tích?... Khi em ở nhà hội nầy ra về, trong óc cứ bâng khuâng suy nghĩ mãi. Suy nghĩ sao nước Pháp đã thành tâm khai hóa cho ta mà rượu và thuốc phiện là hai thứ thuốc độc giết người lại để cho được hoành hành mà không ngăn cấm?"[1]... Thêm nữa, rất nhiều lần cô Phạm Vân Anh nói đến hoạt động của cộng sản và cuộc đấu tranh xã hội của các phe phái, trong đó có vấn đề đấu tranh giai cấp, chính quốc và thuộc địa, lớp chủ và thợ, sự phân hóa giàu nghèo. Trải qua gần một thế kỷ, xã hội Pháp ngày nay đã điều chỉnh và phát triển vượt bậc. Tuy nhiên, những ghi chép của cô Phạm Vân Anh ngày đó cũng cho thấy phần nào diện mạo đời sống xã hội nước Pháp và khả năng áp bức, chi phối, bóc lột của tư bản Pháp với người dân lao động cả ở chính quốc cũng như nước thuộc địa.