Sợi tóc tìm thấy

Sợi tóc tìm thấy

Dịch giả:
Số trang:
200 trang
Quy cách:
13 x 20.5 cm

Sợi tóc tìm thấy

Dịch giả:
Số trang: 200 trang
Quy cách: 13 x 20.5 cm
 Người là hiện thân của kiếp tôi đòi, bị áp bức tước đoạt. Tổ quốc bị nô lệ đè nén. Cha mẹ, anh em, họ hàng người bị đày ải khổ cực. Nơi những cường bạo lấn áp nhân đạo. Sự bố thí nhục nhã. Nơi con người sống như thú vật. Vai người chất đầy xiềng xích. Thân người đeo nặng cùm gông. Bóng tối ngục tù - người là tất cả sự bất mãn của thế giới nà Sao người kêu chi buồn thảm làm vậy tôi còn biết làm sao mà chia sẻ.