Từ Những Hạt Mầm-Hột Điều Của Sóc

Từ Những Hạt Mầm-Hột Điều Của Sóc

Dịch giả:
Số trang:
24 trang
Quy cách:
13 x 20 cm

Từ Những Hạt Mầm-Hột Điều Của Sóc

Dịch giả:
Số trang: 24 trang
Quy cách: 13 x 20 cm

Từ Những Hạt Mầm: Kiến Đen Tìm Mè

Bạn có từng thắc mắc

Gạo sinh ra thế nào?

Đậu từ đâu có nhỉ?

Ngô sao lớn phổng phao?

Nếu thật lòng muốn biết

Mời cùng tớ trồng cây

Từ hạt mầm bé nhỏ

Đến ngày trái đầy tay.