GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MIỀN NAM (1954 - 1975)

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MIỀN NAM (1954 - 1975)

Dịch giả:
Số trang:
379 trang
Quy cách:
15 x 23 cm

GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MIỀN NAM (1954 - 1975)

Dịch giả:
Số trang: 379 trang
Quy cách: 15 x 23 cm
Để có cái nhìn chính xác, khách quan trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi đã tiến hành khảo cứu một khối lượng tài liệu lớn bao gồm: - Tài liệu lưu trữ tại các trung tâm lưu trữ quốc gia, thư viện khu vực, thành phố và các trường, viện nghiên cứu về chương trình, nội dung, phương pháp dạy học; các văn bản của chế độ Việt Nam Cộng hòa liên quan đến hệ thống giáo dục, mô hình giáo dục; các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc gia Giáo dục sau này là Bộ Văn hóa, Giáo dục và Thanh niên của chế độ Việt Nam Cộng hòa về chương trình, sách giáo khoa và các hoạt động của trường phổ thông. - Các công trình nghiên cứu, các bài viết liên quan đến giáo dục miền Nam giai đoạn 1954 - 1975 của nhiều học giả, nhà khoa học. - Các văn kiện, sách, báo, nghị quyết của Đảng và Nhà nước ta về những vấn đề liên quan đến nội dung nghiên cứu. - Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã tiến hành khảo sát, phỏng vấn nhiều thầy, cô giáo ở miền Nam trước đây để tìm hiểu thêm về nền giáo dục phổ thông Việt Nam Cộng hòa giai đoạn 1954 - 1975. Bố cục của cuốn sách, ngoài lời nói đầu, phụ lục, tài liệu tham khảo, còn bao gồm 5 chương nội dung: Chương 1: Tổng quan về giáo dục miền Nam Chương 2: Chương trình giáo dục phổ thông miền Nam Chương 3: Giáo viên và quản lý trường học Chương 4: Công tác khảo thí và thanh tra trường học Chương 5: Một số nhận xét về giáo dục phổ thông miền Nam và đề xuất đổi mới giáo dục hiện nay