PHƯƠNG PHÁP 6 ĐẠO ĐỨC HỌC

PHƯƠNG PHÁP 6 ĐẠO ĐỨC HỌC

Dịch giả:
Số trang:
316 trang
Quy cách:
16 x 24 cm

PHƯƠNG PHÁP 6 ĐẠO ĐỨC HỌC

Dịch giả:
Số trang: 316 trang
Quy cách: 16 x 24 cm
Phương Pháp 6: Đạo Đức Học Cuốn Đạo đức học của bộ Phương pháp (La Méthode) là tập kết thúc công trình đồ sộ của Edgar Morin. Từ đây có thể nhìn lại toàn bộ công trình. Công trình 6 tập này lần lượt được xuất bản trong 27 năm, từ năm 1977 đến năm 2004. Năm 2008 bộ sách 6 tập này được xuất bản trọn bộ gồm 2 quyển, mỗi quyển 1.216 trang. Theo lời tác giả, “công trình này thực chất là chuỗi tư duy lại đưa dẫn ta xem xét lại điều tốt lành, điều có thể, điều tất yếu, tức là cả bản thân đạo đức nữa. Đạo đức quyết không thể thoát li những vấn đề về tính phức hợp. Điều đó thúc đẩy chúng tôi phải tìm hiểu mối quan hệ giữa tri thức với đạo đức, giữa khoa học với đạo đức, chính trị với đạo đức, kinh tế với đạo đức."