Tục Ngữ, Ca Dao, Dân Ca Việt Nam

Tục Ngữ, Ca Dao, Dân Ca Việt Nam

Dịch giả:
Số trang:
888 trang
Quy cách:
15.5 x 23.5 cm

Tục Ngữ, Ca Dao, Dân Ca Việt Nam

Dịch giả:
Số trang: 888 trang
Quy cách: 15.5 x 23.5 cm
Trong kho tàng văn học Việt Nam, tục ngữ, ca dao và dân ca là những viên ngọc quý nhất. Nó quý ở chỗ trong quá trình phát triển của văn học Việt Nam từ xưa đến nay, nó luôn luôn giữ vai trò quan trọng trong việc hình thành và phát triển tiếng nói của dân tộc, phản ánh sinh hoạt của nhân dân, biểu hiện những nhận xét, những ý nghi của nhân dân trong cuộc đấu tranh thiên nhiên, đấu tranh xã hội, xây dựng đất nước … Tục ngữ, ca dao và dân ca của ta có những câu bốn chữ, sáu chữ, bảy chữ, tám chữ hay có những câu dài hơn, đều rất phong phú về cách gieo vần, nên nó đã làm “khuôn vàng thước ngọc” cho nhiều thi nhân trong sáng tác …