HỌC VIỆN VIỄN ĐÔNG BÁC CỔ (1898-1957)

HỌC VIỆN VIỄN ĐÔNG BÁC CỔ (1898-1957)

Dịch giả:
Số trang:
0 trang
Quy cách:

HỌC VIỆN VIỄN ĐÔNG BÁC CỔ (1898-1957)

Dịch giả:
Số trang: 0 trang
Quy cách:
Học Viện Viễn Đông Bác Cổ (Giai đoạn 1898 - 1957) Hai tác giả Ngô Thế Long và Trần Thái Bình có điều kiện hệ thống lại những hiểu biết thành một cuốn sách mang nặng phong cách của một tri thức tổng quan về Học viện Viễn Đông Bác Cổ và Thư viện của nó trong một giai đoạn lịch sử từ khi hình thành cho tới khi nó rời trụ sở tại Hà Nội (1957) rồi trên cả Việt Nam (1961). Đây kaf cuốn sách giới thiệu Học viện Viễn Đông Bác cổ của Pháp đặt tại Hà Nội, cũng có thể hiểu nó như một thiết chế của chế độ thuộc địa Pháp ở Việt Nam, đồng thời cũng là di sản mà phía Việt Nam được tiếp thu sau khi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc chống ách thuộc địa của chủ nghĩa thực dân Pháp hoàn toàn thắng lợi.